Menu+

Belanghoudersbijeenkomst

“Houd het sociale hart in ere”

Sociaal, betrokken en professioneel. Zo typeren zo’n veertig belanghouders Woningbouwvereniging St. Willibrordus, tijdens een bijeenkomst op 2 april in restaurant De Baron in Wassenaar. Zij benadrukken dat het sociale hart van de organisatie overeind gehouden moet worden. “Dit is de hoogste prioriteit”, vinden de genodigden vanuit onder meer de zorg, corporatiesector, het sociaal domein, de gemeenten en de huurdersvereniging. “Het sociale hart is de bron van waaruit je andere activiteiten kunt uitvoeren.”

De corporatie heeft te maken met veel grote uitdagingen, zoals de grote woningbouwopgave, de verduurzaming, leefbaarheid en het energievraagstuk. Bovendien is er de laatste jaren steeds meer centrale sturing bij het stellen van opgaven. Hierdoor ontstaat een andere verhouding met de lokale overheid. Tijdens de belanghoudersbijeenkomst gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het visitatierapport, dat het onafhankelijke adviesbureau Cognitum in 2023 opstelde voor de periode 2019-2022. Ook gaven de genodigden aan de hand van stellingen input voor het nieuwe ondernemersplan.

Complimenten

Directeur Jan van der Moolen van Cognitum begon met veel complimenten. “De corporatie is mooi in het klein zijn. Vooral het creatief vermogen en de innovativiteit springen in het oog. Woningbouwverenging St. Willibrordus is heel actief in het vinden van oplossingen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij het project rond de Stompwijckstraat, wat ik een voorbeeld voor heel Nederland vind. Ook is er een grote lokale verankering. De score op de reputatie is het hoogste van alle corporaties die wij de laatste zes jaar visiteerden.” Toch zijn er ook verbeterpunten. Van der Moolen noemde onder meer de zichtbaarheid, leefbaarheid en communicatie. Verder mag het volgens hem allemaal wat zakelijker. “Ontwikkel strategisch denken op de middellange termijn. En zoek nog meer de samenwerking op met de andere Wassenaarse corporatie en de gemeente. Wij verwonderen ons erover dat er nog geen woonzorgvisie is. Maak afspraken en reken elkaar daarop af.”

Wethouder Ritske Bloemendaal ziet de toekomst positief tegemoet. “Het traject om tot een woonzorgvisie te komen is gestart. We zitten met beide corporaties en de zorginstanties om tafel. De regionale visie is ook nog niet gepresenteerd, dus wij kunnen nu een inhaalslag maken. Ik ben blij dat we onderweg zijn.”

Sociaal hart

Kun je intern verzakelijken en het sociale hart in ere houden? Dat was een van de vragen die ter sprake kwamen. Fébe de Ruyter en Sabine Noordzij van de gemeente Wassenaar geloven dat het sociale hart vooral in de personen zit die bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus werken. “Hier zit veel wil, durf en hart. Het is uniek dat de corporatie zo benaderbaar is.” Jozefine Hoft van SVH wees erop dat verzakelijken niet in strijd hoeft te zijn met het sociale hart. “De rapportageplicht neemt weliswaar toe. Maar als je signaleert wat je belangrijk vindt en als je goed prioriteert, draagt dit juist bij aan het succes.”

Grote duurzaamheidsopgave

Hoewel Woningbouwvereniging al veel investeert in duurzaamheid, ligt hier ook voor de komende jaren nog een grote opgave. “Wassenaar heeft geen warmtenet”, zei directeur Marc Fischer van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. “Woninggebonden oplossingen zijn kostbaar, dus moeten we kijken naar een andere strategie. Inmiddels is 50 procent van ons bezit verduurzaamd. Dit jaar denken wij na over de andere 50 procent, want we zijn nog niet klaar.” Gesproken werd over Dunea-energie – ofwel aquathermie. Daarbij wordt er warmte of koude uit water gehaald. “Dit biedt veel kansen voor de toekomst.” Volgens Fischer moet er gezamenlijk gekeken worden naar innovaties.

Meer woningen

De beschikbaarheid van woningen is wat de aanwezigen betreft het belangrijkste onderwerp voor de corporatie. “Meer woningen toevoegen is de oplossing voor alle andere problemen”, vindt voorzitter Matthijs Paardekooper van Huurdersvereniging Rozenstein. Directeur Marc Fischer van Woningbouwvereniging St. Willibrordus, gaf aan dat hij ook wil nadenken over andere creatieve oplossingen. De aanwezigen kregen tot slot de vraag voorgelegd of de corporatie meer mag doen voor de middeninkomens. Opvallend was dat nagenoeg alle deelnemers die hier hun mening over gaven, met ‘ja’ antwoordden. Tot nu toe richt Woningbouwvereniging St. Willibrordus zich nog niet op deze doelgroep. Fischer benadrukte dat hij de input heel serieus neemt en hierover na gaat denken.

Nieuw ondernemersplan

De uitkomsten van het visitatierapport vormen samen met de input vanuit de belanghouders, medewerkers, RvC en de huurdersvereniging, het uitgangspunt voor het nieuwe ondernemersplan. De komende periode zal ook gekeken worden of de verenigingsstructuur nog passend is, of dat het beter is te kiezen voor de structuur van een stichting. Het nieuwe plan wordt na de zomer gepresenteerd.