Menu+

Toezicht

Toezicht

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene bedrijfsvoering van de corporatie. Bovendien staat de raad het bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies. De Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) dienen als kader voor het uitoefenen van de taken van de raad van commissarissen. Daarnaast hanteert de raad de AedesCode en de Governancecode Woningcorporaties 2020. Kijk voor meer informatie naar onze principes en de Visie op besturen en toezichthouden.

Leden

De raad van commissarissen bestaat uit vier personen die elkaar aanvullen qua kennis en expertise. Om de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen te waarborgen, werkt de raad sinds 2003 met een profielschets. Mevrouw van Donge en mevrouw Peters zijn voorgedragen door Huurdersvereniging Rozenstein.

Bekijk hier de profielschetsen van de raad en de profielschets van de bestuurder​ als PDF.

Taken

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in artikel 31 en 32 van de statuten van Woningbouwvereniging St. Willibrordus omschreven. De raad houdt met name toezicht op:

  • het realiseren van de doelstellingen van de corporatie
  • het beleid en de strategie
  • de risicobeheersing- en controlesystemen
  • de financiële verslaggeving
  • het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving

U vindt hier het reglement Raad van Commissarissen en het reglement van het Bestuur.

Taakverdeling commissarissen vanaf juli 2022:

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de corporatie en bestaat uit 4 personen die allen vanuit een specialisme hiertoe zijn voorgedragen door hetzij andere commissarissen, hetzij de huurderbelangenvereniging.

Naam Functie Aftredend in Aandachtsgebieden
Ir. G. Ensing Voorzitter 2025 Externe relaties, gemeente, strategie en remuneratie
mr. M. van Donge Vice-voorzitter 2027 Juridisch, governance, financiële commissie en huurdersvereniging
A.S.T.M. Peters Lid 2026 Vastgoed, verduurzaming, huurdersvereniging en remuneratie
M. Souverijn AA Lid 2024 Strategie en financiële commissie

De leden van de raad vormen commissies om de besluitvorming over bepaalde onderwerpen in klein comité voor te bereiden. Op dit moment zijn dit een geconstitueerde remuneratiecommissie (beloningscommissie) en een auditcommissie.

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag. Bekijk hieronder online de bladerbare pdf door op de afbeelding te klikken of download hier de pdf.