Menu+

Urgentie

Bij ernstige persoonlijke of medische problemen hebben mensen soms snel een andere huurwoning nodig. U kunt dan urgentie aanvragen. Daarmee krijgt u voorrang op de woningmarkt.

Bij welke situaties?
Uitsluitend in gevallen waarin sprake is van een acute noodsituatie (Huisvestingsverordening Gemeente Wassenaar 2019) beoordeelt de gemeente Wassenaar of er sprake is van een situatie waarin het gerechtvaardigd is een voorrangsverklaring te verlenen. Dat gebeurt aan de hand van de Huisvestingsverordening en de Uitvoeringsregels voorrangsbepaling Gemeente Wassenaar 2019.

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen op sociale, medische, financiële of mantelzorg gronden. Een acute noodsituatie verschilt per persoon. In het algemeen betekent dit dat u in ernstige, dringende problemen moet verkeren.

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u contact opnemen met één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar (Woningbouwvereniging St.Willibrordus of de Wassenaarsche Bouwstichting) om een afspraak te maken voor een intakegesprek:
• U bent ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden en
• U heeft in de afgelopen drie maanden actief gereageerd op passend woonaanbod binnen de hele regio Haaglanden, u heeft gereageerd op alle woningaanbiedingen, u heeft geen woningen geweigerd en het is u niet gelukt om een woning te vinden en
• U (en uw partner) heeft de Nederlandse nationaliteit dan wel beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland en
• U bent minimaal één jaar ingezetene van de regio Haaglanden dan wel heeft een maatschappelijke binding dan wel een economische binding met deze regio en
• U (en uw partner) verkeert (samen) buiten eigen schuld en toedoen in een dusdanige situatie dat u binnen drie maanden een andere woonruimte moet hebben en
• U (en uw partner) kunt (samen) de betreffende situatie niet op een andere wijze oplossen en
• U (en uw partner) heeft (samen) op basis van uw (gezamenlijke) inkomen recht op een woning onder de huurprijstoeslaggrens (2021 € 752,33). Kijk hiervoor op de website van Woonnet Haaglanden.

De volgende gegevens moet u doorgeven bij het maken van een afspraak:

• voorletters + achternaam
• huidig woonadres
• geboortedatum
• reden aanvraag urgentie
• telefoonnummer
• emailadres voor de afspraakbevestiging en eventueel afzeggen/omzetten van de afspraak.

De door u vermelde gegevens worden onder andere gecontroleerd in de gemeentelijke basisadministratie en bij Woonnet Haaglanden. Let op: Kloppen de gegevens niet? Dan wordt de afspraak afgezegd.

Urgentie aanvragen
U kunt een afspraak maken met een woonconsulent van één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar. Samen met de woonconsulent bekijkt u of een urgentieaanvraag kans van slagen heeft. Als u weinig kans maakt op urgentie, krijgt u dat meteen te horen. U beslist zelf of u toch een aanvraag wilt indienen. De woonconsulent(e) vertelt u welke gegevens en documenten u samen met de aanvraag moet indienen.

Wat moet u meenemen?
Bij het intakegesprek vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te overleggen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Als u aangeeft de aanvraag te willen indienen, krijgt u tijdens het intakegesprek het aanvraagformulier. De doorlooptermijn voor afhandeling van een aanvraag Voorrangsverklaring is vier tot acht weken. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat uw aanvraag is gecontroleerd en vastgesteld is dat deze compleet is én dat u de leges heeft betaald. Deze termijn kan nog met vier weken worden verlengd. Als de afhandeling van uw aanvraag meer dan acht weken bedraagt, ontvangt u hierover tijdig -voordat de acht weken voorbij zijn- een brief.

Hoe gaat het na indiening van de aanvraag?
Na indiening van een aanvraag Voorrangsverklaring krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag controleren we of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan krijgt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren. Let op: Als u de gevraagde gegevens niet binnen de aangegeven termijn aanlevert, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het dossier wordt in dat geval gesloten.

Wat kost het?
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring moet u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges betalen. Voor 2021 is dat € 85,65. De leges moet u betalen bij het indienen van uw aanvraag. U krijgt het geld niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen. Betaalt u de leges niet, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvullende informatie
Met een voorrangsverklaring krijgt u gedurende de periode van drie maanden een voorrangspositie. Dat betekent het volgende. Als u reageert op een te huur aangeboden woning van één van de woningcorporaties in de regio Haaglanden, wordt deze woning bij voorrang aan u te huur aangeboden tenzij iemand met een voorrangsverklaring met een langere inschrijfduur ook reageert op deze woning: die gaat dan voor. En u moet bovendien (altijd) voldoen aan de voorwaarden qua inkomen en huishoudgrootte om voor deze woning in aanmerking te komen.

U bent verplicht om te reageren op het woningaanbod in regio Haaglanden en een passend woningaanbod te accepteren. Het woningaanbod wordt dagelijks bijgewerkt, hierdoor is het mogelijk om meerdere reacties per week te plaatsen.

Op de website www.woonnet-haaglanden.nl ziet u ook bij de zoekcriteria het woningaanbod ‘direct te huur’ en ‘loting’ (dat zijn woningen waar u door middel van loting kans maakt, ongeacht uw inschrijfduur). Bij weigering van een of meer aanbiedingen kan de voorrangsverklaring mogelijk niet worden verlengd.

Als u heel snel een woning nodig heeft, kunt u via de website van www.interveste.nl en/of via de zoekfunctie ‘tijdelijke huurwoningen’ van www.funda.nl of www.google.nl een huurwoning op basis van de Leegstandwet zoeken. Via deze wet kunt u voor minimaal zes maanden een woning huren.

In álle gevallen moet u dus zelf het aanbod van woningen in de gaten houden én zelf reageren op een aangeboden huurwoning. Alleen wanneer er in de regio Haaglanden aantoonbaar geen passend aanbod is geweest binnen de eerder genoemde termijn, kan de voorrangsverklaring eventueel verlengd worden. U moet dan wel zélf de verlenging daarvan aanvragen. Dat moet u doen binnen twee weken na afloop van de geldigheidsduur van de voorrangsverklaring.