Menu+

Klachtenadviescommissie

Alle huurders krijgen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een folder van de klachtencommissie en een klachtenformulier.

Als u van mening bent dat een medewerker van de corporatie onjuist gehandeld heeft, kunt u hier een klacht over indienen.

Voor de afhandeling van klachten is wbv. St. Willibrordus aangesloten bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Onder “links” vindt u de aangesloten woningcorporaties.

Heeft u een klacht over het handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden van deze site (https://kcwzh.nl/indienen-geschil/klachtenformulier-per-post/). In het klachtenreglement vind u welke klachten de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland behandelt, dit reglement vindt u hier: https://kcwzh.nl/20190201-kcwzh-klachtenreglement-2019-2/

Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie of uw gemeente.

Heeft u een klacht over uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden of over hoe Woonnet Haaglanden de regels van de woonruimteverdeling toepast? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen. U vult eerst het klachtenformulier in op de website van Woonnet Haaglanden. Woonnet Haaglanden probeert binnen zes weken een oplossing te vinden of goede afspraken met u te maken.