Menu+

Ondertekening prestatieafspraken 2022-2025

Ondertekening prestatieafspraken 2022-2025

Samen met de gemeente Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting, Huurdersbelangenvereniging Rozenstein en Huurdersvereniging De Wassenaarsche ondertekende Woningbouwvereniging St. Willibrordus op 13 december jl. de prestatieafspraken voor 2022-2025. Afgesproken is dat de partijen gezamenlijk en ieder afzonderlijk invulling geven aan ‘goed wonen voor de inwoners van Wassenaar’.

Deze meerjarenafspraken lopen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ze zijn gebaseerd op de Woonvisie 2021-2025, die in maart 2021 door de gemeenteraad van Wassenaar is vastgesteld. Jaarlijks werken de partijen gezamenlijk de afspraken voor het komende jaar verder uit. In deze meerjarenafspraken is er veel aandacht voor de samenwerking en het verder concretiseren van de afspraken onder regie van een beleidsmedewerker Wonen bij de gemeente.

Voldoende sociale huurwoningen

Een van de thema’s in de prestatieafspraken 2022-2025 is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in Wassenaar. Dit moet bereikt worden door netto 25 procent van de totale nieuwbouw uit sociale woningbouw te laten bestaan. Door afstemming tussen gemeenten en corporaties moet de sociale woningbouw bovendien versneld worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de totale omvang van de sociale huurvoorraad van corporaties in Wassenaar toeneemt en dat doorstroming bevorderd wordt.

Verduurzaming

‘Woningkwaliteit en duurzaamheid’ is een ander belangrijk thema. Gestreefd wordt naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Verder zijn er diverse ambities om de kwaliteit te bevorderen en de verduurzaming te stimuleren. “Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus is verduurzaming een speerpunt”, zegt interim-bestuurder Joke ten Brink. “Al een aantal jaar werkt deze corporatie hard aan de verduurzaming van het bezit. Daardoor zijn we al ver gevorderd met onze doelen. We kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partijen voor verdere initiatieven, ook op buurtniveau.”

Goed en zelfstandig wonen

‘Sociaal-maatschappelijke opgave en zorg’ en ‘leefbaarheid’ zijn andere thema’s waarover afspraken zijn gemaakt. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeente willen dat alle bewoners in Wassenaar goed en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk. Daarbij wordt actief gewerkt aan woonoplossingen voor kwetsbare bewoners. Wonen gaat ook over samenleven, de zorg voor elkaar en toegang tot voorzieningen om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Samen met woonzorgpartners uit de gemeente is de Woonzorgvisie 2022 ontwikkeld. Hieruit volgen gerichte afspraken voor onder andere (langer) zelfstandig wonen, de daaraan verbonden goede zorg en de inzet van servicecentra voor ouderen.

Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is, draagt in belangrijke mate bij aan plezierig wonen met elkaar. “Woningbouwvereniging St. Willibrordus zet zich zeer in voor het prettig leefbaar houden van buurten en wijken en de betrokkenheid van huurders hierbij”, aldus Ten Brink. “Daar spelen de gemeente en de bewoners zelf ook een belangrijke rol in.”